VELKOMMEN

 

Vi tror at kunsten er viktig også når vi står i vanskelige situasjoner, fordi den danner en felles grunn, og rom for opplevelse og refleksjon. Nå trenger vi din hjelp til å være med på å lage dette rommet.

Korona kom, tok, og gav. Noen har mistet noe eller noen de var glad i, noen har funnet noe nytt. Verden har for første gang på lenge trykket litt på bremsen, og kanskje puster jorda lettet ut?  

 

Hjertelig velkommen til å ta deg tid. 

Hjertelig velkommen ut. 

Ute kan du lage et lite botanisk alter, eller kunstverk, om du vil - av, for og i naturen. 

 

Slik er du med på Herbaria:

 

 • Finn «Join» på denne siden mellom 20. og 27. Juni. 

 • Velg ditt foretrukne språk, og lydsporet som vil guide deg videre. 

 • Hør på lydsporet på hodetelefoner, eller ta med deg venner eller familie og lytt til lydsporet på en liten høyttaler. Følg instruksene som vil lede deg til å: 

 • Gå til et sted hvor du vil tilbringe litt tid. Velg et sted der andre også er velkommen.

 • Husk å ta med lydsporet, gjerne på en smarttelefon med kamera og GPS.

 • Lag deg en liten samling av gjenstander du finner i naturen rundt deg - blomster, planter, steiner, fjær, kongler, sand, skjell etc.

 • Lag et sirkulært motiv av gjenstandene mens du lytter til lydsporet. 

 • Ta bilde ovenfra av det du har laget, og noter koordinatene for hvor du befinner deg. Koordinatene finner du enkelt med en Google Maps-app. 

 • Husk å passe på ditt eget personvern og skru av stedstjenester på mobilen din etterpå.

 • Send inn bildet, koordinatene og navnet på www.herbaria.no/post, eller legg ut bildet ditt på instagram og bruk #herbariano

 • Bli ute så lenge du vil.

 • Gå hjem og se på galleriet som ligger på www.herbaria.no

 • Bruk koordinatene til å finne og besøke andres kunstverk i nærheten. 

 • Besøk alteret ditt senere for å se hvordan vinden, regnet, sola, sopp, insekt, dyr og mennesker har vært med på å forme kunstverket. Ta gjerne et nytt bilde og bruk #herbariano - hvis du vil. 


 

Med gode ønsker for fremtiden 

Lost and Found productions 

Festspillene i Nord-Norge

WELCOME

 

We believe that art is important also when we are in difficult situations, because it connects us and gives us room for experience and reflections. With this project we ask for your help to create that room.

 

The pandemic has brought a lot of worry and loss. Many have lost something or someone they loved. But this new situation has also offered some positive consequences. The world has for the first time in a very long time slowed down and maybe the earth breathes a sigh of relief because of that.

 

We invite you to take your time.

You are welcome outside.

Outside can you create a small botanical alter, or an artwork if you want – by, for and in nature.

 

This is how you participate in Herbaria:

 

 • Go to «join» on this page between June 20th and June 27th.

 • Find the language you prefer, and the soundtrack will guide you.

 • Listen to the soundtrack on a headset, or bring your friends or family and listen to the soundtrack on a small speaker. Follow the instructions that will guide you to: 

 • Go to a place where you want to spend some time. Choose a place where others are welcome. 

 • Remember to bring the soundtrack, preferably on a smart phone with a camera and GPS.

 • Make a small collection of objects that you find around you in nature- flowers, plants, rocks, feathers, pine cons, sand, shell etc.

 • Create a circular pattern or motive with the objects while you are listening to the soundtrack.

 • Take a picture from above of what you have created, and write down the coordinates of where you are. You will easily find the coordinates with a Google Maps-app. 

 •  Please remember to protect your own privacy and turn off location services on your phone afterwards.

 • Upload your picture, the coordinates and your name to www.herbaria.no/post, or put your picture on instagram and use #herbariano.

 • Stay outside for as long as you like.

 • Go home and have a look at the gallery on www.herbaria.no.

 • Use the coordinates to find and visit other artworks close to you.

 • Feel free to visit your own altar again to see how the wind, rain, mushroom, insects, animals and other humans have been shaping your artwork. Feel free to take a new picture and use #herbariano - if you like.

Best wishes for the future

Lost and Found productions 

Arctic Arts Festival

 

 

BURES BOAHTIN

 

Mii doaivut dáidda lea dehálaš maiddái dalle go mii leat váttis dilálašvuođain, daningo ávdne oktasaš vuođu, ja saji vásáhusaide ja smiehttamušaide.

Dál mii dárbbašit ovttas du vehkiin láhčit dán lanja.

 

Korona bođii, válddii ja attii.

Soapmásat leat massán juoidá dehe muhtima geasa sii ledje buorit, 

soapmásat leat gávdnan juoidá ođđasa. Máilbmi lea vuosttáš geardde guhkes áigái goazasteasttán ja soaitá eanan bosihastán veahážiid.

  

Váimmolaš bures boahtin váldit gulul. 

Váimmolaš bures boahtin olgomáilbmái.  

Olgun sáhtát ráhkadit unna botanihkalaš áltára, vai dáidaga, jus háliidat - luonddu ávdnasiin, luonddu váste vai luonddus.

 

Dáinna lágiin beasat Herbariai mielde:

 

 • Mana deike: www.herbaria.no  gaskkal 20. ja 27. geassemánu. Siidu rahpasa 20. beaivvi.

 • Gávnna  du oidojuvvon giela, ja jietnaluodda ofelastá du dás viidáseappot. 

 • Guldal jietnaluotta bealljebilttus, dehe váldde fárrui olbmáid dehe bearraša ja guldal jietnaluotta smávit jienaalideaddji bokte.

 • Čuovo bagadusaid mat láidestit du ná: 
 • Mana muhtin báikái gos don háliidat golahit veaháš áiggi. Vállje saji gos earát maid leat bures boahtin.

 • Muitte váldit mielde jietnaluotta, áinnas juotnatelefovnna mas lea govvár ja GPS:a.

 • Ráhkat unnit čoakkáldaga dávviriin maid gávnnat du luonddu birrasis – lieđit, šattut, geađggit, dolggit, bihcebázet, sáttu, skálžot jnv. 

 • Ráhkat jorbálas cuohki dáin dávviriin dan botta go jietnaluottaid guldalat. 

 • Govve ráhkkanusa máid dáhket. ja čális koordináhtaid gos dávvirat leat gávdnamis. Koordináhtaid gávnnat álkit Google Maps-app:n. Govve bajil, nie go govas das bálddas.

 • Muitte várret iežat persovdnasuodjaleami ja maŋŋil jáddat mobiilla guovllubálvalusa .

 • Sáddes gova, koordináhtaid ja nama deike: www.herbaria.no/post, dehe bija iežat gova Instagramii ja geavat #herbariano

 • Leage olgun nu guhká go háliidat.

 • Máhca ruoktot ja geahča galleriijas, man gávnnat dáppe: www.herbaria.no

 • Geavat koordináhtaid gávdnan dihte ja fitnat geahččan dihte earáid dáidagiid dás lahkosis.

 • Fina maŋŋelaš iežat áltára luhtte oaidnin dihte movt biegga, arvi, beaivi, guobbarat, divrrit, eallit ja olbmot leat leamaš mielde hábmemen dáidaga.

 • Govve áinnas ođđa gova ja geavat #herbariano-  jus don háliidat.

 

Buriid boahtteáiggi sávaldagaiguin

Lost and Found productions 

Davvi-Norgga riemut